Hurtiglenker

 

Du er her:

  • Åpenhetsloven
  • HÅNDVERKSGRUPPENS ARBEID MED MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD – JUNI 2024

Verktøylinje

 

HÅNDVERKSGRUPPENS ARBEID MED MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD – JUNI 2024

 

1. Om selskapets plikter etter åpenhetsloven

Redegjørelsen beskriver hovedtrekkene i selskapets aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven i tråd med kravene som følger av lovens § 5.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og pålegger selskaper som er omfattet av loven å gjennomføre aktsomhetsvurderinger der risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele selskapets leverandørkjeder, og inkludert forretningspartnere identifiseres og håndteres ut ifra en risikobasert og forholdsmessig tilnærming. I tillegg skal selskapet redegjøre for aktsomhetsvurderingene og besvare informasjonsforespørsler fra enhver.

Håndverksgruppen Group AS er omfattet av åpenhetsloven og har iverksatt arbeid for å etterleve lovens plikter.

Redegjørelsen gjelder for Håndverksgruppen Group AS AS sine aktsomhetsvurderinger av leverandører og forretningspartnere. Enkelte av datterselskapene til Håndverksgruppen Norge AS er underlagt åpenhetsloven på selvstendig basis, og vil supplere denne redegjørelsen med ytterligere informasjon om identifiserte risikoer og tiltak som er spesifikt knyttet til deres virksomhet.

Redegjørelsen er gjort tilgjengelig på selskapets nettsider og er vist til i selskapets årsrapport.

  2. Overordnet om selskapet 

              2.1. Organisering og virksomhet 

Håndverksgruppen Group AS er et konsern bestående av lokale håndverksbedrifter. Håndverksgruppen tilbyr håndverkstjenester innenfor alle former for overflatebehandling som mur, gulv, flis og maling. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Konsernet har per juni 2024 over 4200 ansatte når ansatte i alle datterselskaper regnes med.

HG Norge AS har rundt 71 datterselskaper som tilbyr håndverkertjenester. Omtrent 10 av datterselskapene er av en slik størrelse at de er underlagt åpenhetsloven på selvstendig basis. Tallet på antall datterselskaper er i stadig utvikling. HG Håndverksgruppen Norge AS øverste ledelse består av et styre og daglig leder. Styret følger opp virksomheten i datterselskaper aktivt, blant annet gjennom regionledermøter, og eiermøter.

              2.2 Selskapets rutiner for arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I tråd med lovens plikter jobber Håndverksgruppen systematisk med å sikre anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i forbindelse med valg og oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere. Håndverksgruppen har også før ikrafttredelsen av åpenhetsloven hatt retningslinjer og rutiner som skal sikre etterlevelse av anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter blant leverandører og underentreprenører.
Etter at åpenhetsloven trådte i kraft har fokus vært innrettet mot hva som bør videreutvikles og effektiviseres av compliance-tiltak innen sosial og bærekraft.

Håndverkgruppens HR-direktør er overordnet ansvarlig i konsernet for å sørge for at rutiner og prosedyrer tilknyttet åpenhetsloven gjøres kjent for regionledere og daglig ledere i selskapene, slik at disse kan bidra til å implementere konsernovergripende prosesser for å redusere risikoen for uanstendige arbeidsforhold blant Håndverksgruppens leverandører og underentreprenører. HR-direktøren rapporterer kvartalsvis til styret, og oftere ved behov.

Håndverksgruppen har igangsatt en revisjon av eksisterende retningslinjer og interne rutiner. Målet er å gjøre rutinene i konsernet mer robust, samt sikre bevissthet om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele konsernet og i leverandørkjeden. Håndverksgruppens rutiner på konsernnivå skal være en rettesnor for all forretningsdrift hos de underliggende selskapene. Arbeidet er blant annet forankret i styreorientering av 29.06.2024 

I tråd med åpenhetslovens krav gjennomfører selskapet jevnlige aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og leverandørkjede, hovedtrekkene i denne er beskrevet i punkt 3 i denne redegjørelsen, jf. åpenhetsloven § 5.

3. Håndverksgruppen Group AS risikovurdering per juni 2024

HG Håndverkgruppen Norge AS har i lys av åpenhetslovens plikter foretatt en risikovurdering av sin egen virksomhet og konsernets leverandørkjede og forretningspartnere. Målet med vurderingen er å kartlegge risiko for å kunne iverksette relevante og forholdsmessige tiltak der Håndverksgruppen har mulighet til å bidra til positiv påvirkning ved å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I vurderingen er det lagt til grunn fire risikofaktorer: Bransjerisiko, risiko på virksomhetsnivå (knyttet til leverandører og forretningspartnere), geografisk risiko og risiko knyttet til produktutvikling og -produksjon.

Arbeidskriminalitet og sosial dumping er problemstillinger som er velkjent innenfor bygg- og anleggsbransjen og i håndverkerbransjen er det en iboende risiko for brudd på anstendige arbeidsforhold.  Totalt har Håndverksgruppen over 4000 ansatte fordelt på de ulike datterselskapene. Den konkrete risikoen i Håndverksgruppens datterselskaper reduseres ved at det brukes standardiserte tariffestede kontrakter på alle ansatte, og at en del av selskapene er underlagt dokumentasjonskrav for anstendige arbeidsforhold i forbindelse med anbudskonkurranser. Risikoen er ikke vurdert som vesentlig, men Håndverksgruppen vil likevel ha fokus på å følge opp og utvikle bedre kontrollmekanismer for å sikre at arbeidsvilkårene også etter ansettelse oppfyller lov- og etiske krav.

Videre vil en rekke av produktene håndverkerne i Håndverksgruppen bruker (verktøy, maling, metaller mv.)  være forbundet med en risiko for brudd på anstendige arbeidsvilkår i forbindelse med produksjon og utvinning av råmateriale. Håndverksgruppens innkjøpssystem er delvis sentralisert og delvis desentralisert. Håndverksgruppen AS har større rammeavtaler med en rekke utstyrs- og råvare-grossister, som alle datterselskapene kan benytte seg av. En del utstyr og materiale til bruk i håndverkervirksomheten kjøpes imidlertid inn lokalt. Håndverksgruppen AS jobber med en ytterligere sentralisering av innkjøp, men er samtidig opptatt av å støtte opp om lokalsamfunn ved å benytte lokale leverandører.

Etter en gjennomgang av Håndverksgruppen AS leverandører er det ingen av selskapets direkteleverandører i seg selv som utpeker seg som høyrisikoleverandører. Risikoen til direkteleverandørene reduseres ved at produkter gjennomgående kjøpes inn fra anerkjente forhandlere i lavrisikoland. Håndverksgruppens egne undersøkelser viser de fleste av disse leverandørene selv er underlagt åpenhetsloven, eller andre liknende rammeverk i andre land. Gjennomgangen av leverandørene viser en positiv utvikling knyttet til informasjon om forhandlernes underleverandører og produksjonsland som utgjør en risiko. Underleverandører som fremviser manglende informasjon om den underliggende leverandørkjeden, utgjør en risiko som bør avhjelpes. Håndverksgruppen har på bakgrunn av dette kartlagt så langt det er mulig.

Håndverksgruppen har på bakgrunn av at vi tilbyr håndverkstjenester innenfor alle former for overflatebehandling gjennomført en vesentlighetsanalyse. Formålet med denne analysen var å få innsikt i hvilke områder det er viktig å prioritere i vår virksomhet. Vesentlighetsanalysen har hjulpet oss med å identifisere og vurdere potensielle risikoer og muligheter innenfor vår bransje. Analysen har gitt oss verdifull innsikt i hvordan vi kan redusere vår påvirkning på miljøet, redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi er forpliktet til åpenhet og ansvarlighet, på bakgrunn av funnene fra vesentlighetsanalysen utarbeides det strategier som skal bidra til å styrke vår virksomhet og sikre at vi oppfyller våre forpliktelser i henhold til Åpenhetsloven og CSRD rapportering.

4. Iverksatte og planlagte tiltak for å forebygge risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I lys av selskapets risikokategorisering beskrevet i punkt 3 har selskapet iverksatt og planlagt forholdsmessige tiltak for å forebygge og håndtere risiko for uanstendige arbeidsforhold og brudd på menneskerettigheter.

Ut ifra risikobildet, har selskapet prioritert tiltak for å redusere risikoen i form av:

  • Inngått etiske avtaler med våre leverandører som forplikter på en rekke punkter. Selskapets «Etiske retningslinjer for leverandører» er bygd på internasjonale rammeverk og konvensjoner som tar sikte på å sikre grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet samt andre relevante retningslinjer for miljø, klima og antikorrupsjon. For å følge opp disse prinsippene gjennomfører vi årlige aktsomhetsvurderinger av leverandører med utgangspunkt i risikovurderinger som geografi, bransje og produkter. Dette er viktige skritt i retning av å opprettholde en ansvarlig og bærekraftig forsyningskjede
  • Arbeide videre med å sentralisere enkelte innkjøpsløsninger for bedre kontroll, og samtidig veilede datterselskap i praktiske og forenklede rutiner for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår ved lokale innkjøp.
  • Gi ytterligere veiledning og opplæring for å bedre kontroll med arbeidsvilkår og produksjonsvilkår i datterselskapene.
  • Iverksatt dialog med leverandører for innhenting av informasjon om underleverandører og produksjonsland, samt oppdatere kontraktsvilkår.
  • På bakgrunn av gjennomført vesentlighetsanalyse ferdigstille en strategi og tiltaksplan innen utgangen av 2024. Strategi og tiltaksplan skal sikre at selskapets ivaretar sine plikter for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på kort og langsikt
  • For å sikre mangfold og likestilling er det iverksatt flere tiltak. Gjennom sentral rammeavtale kan selskapene gjøre innkjøp av arbeidstøy tilpasset kvinner. I rekrutteringsprosesser skal både menn og kvinner være representert dersom mottatte søknader tilsier dette. I rekruttering til ledende stilinger stilles det krav til at rekrutterer ivaretar selskapets forventninger om at både menn og kvinner skal være representert i rekrutteringsprosessen.
  • HG Academy har satt etiske retningslinjer, likestilling, mangfold og diskriminering som sentrale fokusområder. Det er utarbeidet opplæringsmateriell og informasjonskampanjer for å øke bevissthet og kompetanse.

Håndverksgruppen AS gjennomfører jevnlige risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser og risiko for mennesker i og rundt virksomheten. 

Denne redegjørelsen er signert av daglig leder. Redegjørelsen vil bli oppdatert årlig og ellers ved vesentlige endringer i informasjonen som fremgår her.


Gjennomgått og signert av: 

Steinar Pettersen
Steinar Pettersen
Daglig leder
 

Murmester Stryken og Gudbrandsen AS - Kjennergrinda 4 - 3420 Lierskogen - Tlf. 904 00 650 

CorePublish publiseringsløsning